The 2016 RTP/PAX in out!

SS 0.835 SSP 0.872 XP 0.907 AM 1.000
AS 0.833 ASP 0.865 BP 0.883 BM 0.966
BS 0.826 BSP 0.863 CP 0.864 CM 0.916
CS 0.819 CSP 0.867 DP 0.879 DM 0.919
DS 0.811 DSP 0.855 EP 0.871 EM 0.920
ES 0.807 ESP 0.852 FP 0.880 FM 0.926
FS 0.814 FSP 0.840 HCR 0.838 FSAE 0.982
GS 0.806
HS 0.798 SSR 0.860 SMF 0.861 KM 0.954
HCS 0.817 SM 0.870 JA 0.878
CAM-C 0.839 SSM 0.882 JB 0.842
STF 0.809 CAM-T 0.834 JC 0.734
STS 0.832 CAM-S 0.848
STX 0.836
STR 0.841
STU 0.845
STP 0.837